Elternbeirat

Elternbeirat 2021/2022

Elternbeirat 2021/2022:

Frau Michelle Kolasa            

Frau Juliana Hahne        

Frau Christina Boos                      

Frau Vera Gehrmann      

Frau Jasmin Willeke